คุณทำไปแล้ว 0% ของแบบสอบถาม
คำเตือน: การดำเนินงานจาวาสคริปต์ถูกปิดใช้งานในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณอาจจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามทุกข้อในแบบสอบถามครั้งนี้ กรุณาตรวจสอบค่าเบราว์เซอร์ของคุณ
การบริโภค การซื้อผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงรสต้มสุกของผู้บริโภค

แบบสอบถามชุดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจพฤติกรรมการบริโภค, การซื้อและข้อมูลด้านตราสินค้า ประเภท น้ำปลาร้าปรุงรสต้มสุก ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลโดย บริษัท โคเมดี้  ไลน์ จำกัด
ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามชุดนี้ตามความเป็นจริง โดยจะเก็บรักษาข้อมูลคำตอบของท่านเป็นความลับ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเพิ่มมูลค่าของน้ำปลาร้าปรุงรสต้มสุกของไทย
แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคน้ำปลาร้าปรุงรสต้มสุก
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการซื้อน้ำปลาร้าปรุงรสต้มสุก
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับตราสินค้าน้ำปลาร้าปรุงรสต้มสุก

มีคำถาม 25 ในแบบสำรวจนี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว
เมื่อท่านเลือก “ตกลง” หมายความว่าท่านยินยอมตอบแบบสอบถาม และยินยอมให้คณะผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากคำตอบของท่านในการวิเคราะห์ผลการวิจัย การนำเสนอข้อมูลจะนำเสนอเฉพาะภาพรวมเท่านั้น โดยจะไม่มีการรายงานข้อมูลเป็นรายบุคคล และถือเป็นความลับ หากท่านไม่ยินดีที่จะกรอกแบบสอบถาม ขอให้ปิดออกจากแบบสำรวจนี้