คุณทำไปแล้ว 0% ของแบบสอบถาม
คำเตือน: การดำเนินงานจาวาสคริปต์ถูกปิดใช้งานในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณอาจจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามทุกข้อในแบบสอบถามครั้งนี้ กรุณาตรวจสอบค่าเบราว์เซอร์ของคุณ
แบบสำรวจผู้บริโภค เรื่อง พฤติกรรมการเลือกบริโภคและเลือกซื้อขนมเคี้ยวหนึบ/ลูกอม
แบบสอบถามชุดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจพฤติกรรมการเลือกบริโภคและการเลือกซื้อสินค้า ประเภทขนมเคี้ยวหนึบ/ลูกอม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลโดย บริษัท เชิญยิ้ม ฟู้ด โปรดั๊กส์ จำกัด (CYP)
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น และพฤติกรรมของผู้บริโภค ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามชุดนี้ตามความเป็นจริง โดยจะเก็บรักษาข้อมูลคำตอบของท่านเป็นความลับ 
แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกบริโภคสินค้า ประเภทขนมเคี้ยวหนึบ /ลูกอม
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า ประเภทขนมเคี้ยวหนึบ/ลูกอม
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม เทอร์ปีน (Terpenes)
* เทอร์ปีน (Terpenes) คือ น้ำมันหอมระเหยซึ่งได้จากต้นกัญชา
มีคำถาม 17 ในแบบสำรวจนี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว
เมื่อท่านเลือก “ตกลง” หมายความว่าท่านยินยอมตอบแบบสอบถาม และยินยอมให้คณะผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากคำตอบของท่านในการวิเคราะห์ผลการวิจัย การนำเสนอข้อมูลจะนำเสนอเฉพาะภาพรวมเท่านั้น โดยจะไม่มีการรายงานข้อมูลเป็นรายบุคคล และถือเป็นความลับ หากท่านไม่ยินดีที่จะกรอกแบบสอบถาม ขอให้ปิดออกจากแบบสำรวจนี้