0%
คำเตือน: การดำเนินงานจาวาสคริปต์ถูกปิดใช้งานในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณอาจจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามทุกข้อในแบบสอบถามครั้งนี้ กรุณาตรวจสอบค่าเบราว์เซอร์ของคุณ

การรู้ดิจิทัลและสารสนเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาไทย และผลกระทบต่อการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากครอบครัวที่มีบุตรหลานหรือเด็กในปกครองกำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 การประเมินความสามารถด้านการรู้ดิจิทัลและสารสนเทศของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตามความเห็นของผู้ปกครอง

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการปิดโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของรัฐบาล

ส่วนที่ 3  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามแบบเลือกตอบ

แบบสอบถามนี้ใช้เวลาการตอบเพียง 10 นาที

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน เพื่อประโยชนในการรับลุ้นรางวัลบัตรกำนัลจาก Tesco Lotus 
  • ของรางวัลมูลค่า 300 บาท จำนวน 1 รางวัล 
  • ของรางวัลมูลค่า 200 บาท จำนวน 2 รางวัล และ
  • ของรางวัลมูลค่า 100 บาท จำนวน 5 รางวัล
มีคำถาม 22 ในแบบสำรวจนี้

 
เมื่อท่านเลือก “ตกลง (Accept)” ท่านยินยอมตอบแบบสอบถามและยินยอมใหผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากคำตอบของท่านในการวิเคราะห์ การนำเสนอข้อมูลจะนำเสนอเฉพาะภาพรวมเท่านั้น โดยจะไม่มีรายงานข้อมูลเป็นรายบุคคลและถือเป็นความลับ