0%
คำเตือน: การดำเนินงานจาวาสคริปต์ถูกปิดใช้งานในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณอาจจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามทุกข้อในแบบสอบถามครั้งนี้ กรุณาตรวจสอบค่าเบราว์เซอร์ของคุณ

A survey of information exposure and media literacy, knowledge, and preventive health behaviors of respiratory tract infections from the pandemic Coronavirus 2019 (COVID-19)

โครงการวิจัยนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการวิจัยประชามติแห่งเอเชีย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการรู้เท่าทันสื่อ ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ของประชาชนไทย

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการรู้เท่าทันสื่อเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19)

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19)

ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19)

ส่วนที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

มีคำถาม 28 ในแบบสำรวจนี้