คุณทำไปแล้ว 0% ของแบบสอบถาม
คำเตือน: การดำเนินงานจาวาสคริปต์ถูกปิดใช้งานในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณอาจจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามทุกข้อในแบบสอบถามครั้งนี้ กรุณาตรวจสอบค่าเบราว์เซอร์ของคุณ
การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชนไทยต่อนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ ‘บีซีจี โมเดล’
โครงการวิจัยนี้เป็นความร่วมมือระหว่างหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ เครือข่ายการวิจัยประชามติแห่งเอเชีย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ ‘บีซีจี โมเดล’
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับด้านนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ ‘บีซีจี โมเดล’ ของรัฐบาลไทย
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นด้านสุขภาพ การป้องกันตนเอง และสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับนโยบายบีซีจีโมเดล
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมด้านสุขภาพ การป้องกันตนเองและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับนโยบายบีซีจีโมเดล
ส่วนที่ 4 การเปิดรับสื่อ
ส่วนที่ 5 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
มีคำถาม 14 ในแบบสำรวจนี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว
เมื่อท่านเลือก “ตกลง” หมายความว่าท่านยินยอมตอบแบบสอบถาม และยินยอมให้คณะผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากคำตอบของท่านในการวิเคราะห์ผลการวิจัย การนำเสนอข้อมูลจะนำเสนอเฉพาะภาพรวมเท่านั้น โดยจะไม่มีการรายงานข้อมูลเป็นรายบุคคล และถือเป็นความลับ หากท่านไม่ยินดีที่จะกรอกแบบสอบถาม ขอให้ปิดออกจากแบบสำรวจนี้