คุณทำไปแล้ว 0% ของแบบสอบถาม
คำเตือน: การดำเนินงานจาวาสคริปต์ถูกปิดใช้งานในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณอาจจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามทุกข้อในแบบสอบถามครั้งนี้ กรุณาตรวจสอบค่าเบราว์เซอร์ของคุณ
การสำรวจพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการรู้เท่าทันสื่อ ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ของประชาชนไทย

 

โครงการวิจัยนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการวิจัยประชามติแห่งเอเชีย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางสื่อข่าวสารและการรู้เท่าทันสื่อ ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโควิด-19 ของประชาชน

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการรู้เท่าทันสื่อเกี่ยวกับโรคระบาดโควิค-19

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19

ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตนในการป้องกันโควิด-19 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

มีคำถาม 21 ในแบบสำรวจนี้