แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับคุณลักษณะ บัณฑิต/มหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


Image result for utcc

 

แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ข้อมูลที่ถูกต้องและเที่ยงตรงของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตลอดจนการจัดการเรียนการสอนของคณะฯต่อไป ทั้งนี้ความคิดเห็นของท่านถือเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล คณะนิเทศศาสตร์จะนำมาศึกษาวิเคราะห์โดยภาพรวมเท่านั้น และจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน หน่วยงาน และบัณฑิต

ยินดีต้อนรับสู่การตอบแบบสอบถาม

แบบสอบถามนี้มีคำถามทั้งหมด 7 ข้อ